Pravoslavný kostel svatých Petra a Pavla

 

Chrám dnes využívají věřící pravoslavné církve. Byl postaven v roce 1738 v místě původního středověkého kostela, který shořel v době třicetileté války. Kostel sloužil do roku 1925 katolíkům, pak byl uzavřen a vybavení bylo odvezeno. Po válce byl kostel předán 
Pravoslavné autokefální církvi, která jej vybavila pro vlastní obřady a zasvětila jej svatým apoštolům Petru a Pavlovi. Kostel byl postaven v barokním slohu a je na západní straně zakončen osmibokou věží. Jedinou výzdobou skromné fasády a zároveň památkou na dávné zasvěcení chrámu je portál, zdobený obrazem Nanebevzaté Matky Boží, uctívané anděly.
Ikony nacházející se v kostele a ikonostas pochází z 20. stol. a byly přivezeny z pravoslavných kostelů z okolí Lublina, zničených během 2. světové války. Celek doplňují současné fresky v byzantském stylu od autorů Jerzy Nowosielského a Adama Stalony – Dobrzańského.
Na severní straně kostela jsou zazděné dva smírčí kříže s vytesanými vražednými nástroji  – kuší a mečem. Dokumentují středověký systém spravedlnosti – zločincům byl vyměřen trest pokání, byli zavázáni k zadostiučinění rodině oběti a aktem završujícím proces vykoupení se z viny a usmíření bylo vystavění takového kříže.
Na konci ulice 1. Maja dojdeme k další pozoruhodnosti – kostelu Pozdvižení svatého kříže, obklopeného parkem a souborem výjimečně bohatě zdobených hrobních kaplí.